“คำขวัญประจำอำเภอตาลสุม”

ตาลสุมหน้าอยู่ ผู้คนไฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างามตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลคำหว้า และหมู่บ้านในเขตการปกครอง ได้แยกจากตำบลตาลสุม หนองกุง และตำบลจิกเทิง เพื่อจัดตั้งเป็นตำบลคำหว้า โดยใช้ชื่อบ้านคำหว้า เป็นชื่อตำบล และที่ตั้ง เหตุที่ชื่อบ้านคำหว้าเพราะมีต้นหว้าอยู่รอบหมู่บ้านมาก ตำบลคำหว้าจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2524 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตปกครอง 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลคำหว้า สภาพทั่วไปตั้งอยู่พื้นที่ราบสูง มีพื้นที่ตามหัวไร่ ปลายนา เป็นป่าไม้ขนาดกลางในฤดูฝนจะมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ที่เกิดตามธรรมชาติ คือเห็ด ที่ตั้งตำบลอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอตาลสุม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.หนองกุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ตาลสุม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.สำโรง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.จิกเทิง และ อบต.นาคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 780 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเข้าสู่ตำบลสายหลัก 1 เส้นทาง เป็นถนนลาดยางตลอดสายถึงตำบล ระยะทาง 7 กม. ถนนเชื่อมระหว่างตำบล – หมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือ