งบประมาณ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2558
ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันและเวลาราชการ

Download (PDF, 1.84MB)